สังคม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid – 19)

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%aa

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid – 19)

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID – 19) ขอรายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ. )ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค.63 เวลา 08.00 น. – วันที่ 11 มี.ค63 เวลา 08.00)
1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 715 เที่ยวบิน
1.1 เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 481 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 237 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 244 เที่ยวบิน
1.2 เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 234 เที่ยวบิน
– ขาออกจำนวน 116 เที่ยวบิน
– ขาเข้าจำนวน 118 เที่ยวบิน
2. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 78,108 คน
2.1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 55,034 คน
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 32,201 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 22,833 คน
2.2 ผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 23,074 คน
– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 10,804 คน
– ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 12,270 คน

ทั้งนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า จำนวนทั้งสิ้น 22,963 คน มีผู้โดยสารที่เป็นไข้ มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จำนวน 1 ราย เป็นผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) โดยผล Lab เป็น Negative

อนึ่ง ในวันที่ 10 มี.ค.63 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 เที่ยวบิน (สายการบินไทย 1 เที่ยวบิน KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 411 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 132 คน

ทั้งนี้ได้มีการนำส่งผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีหากพบวีซ่าการเดินทางหมดอายุ จะจัดรถเพื่อนำไปส่งยังพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐกำหนด (กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง) (State Quarantine) โดยกระทรวงกลาโหม จำนวน 54 คน และหากเป็นผู้เดินทางอื่นๆ จะถูกส่งตัวไปพื้นที่ควบคุมโรค ใกล้ภูมิลำเนา (Local Quarantine) โดยกระทรวงมหาดไทย จำนวน 46 คน ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะมีระบบเฝ้าระวังติดตามอาการจนครบ 14 วัน นอกจากนี้มีผู้โดยสาร จำนวน 31 คน ที่ต้องกักตัวอยู่ที่พักอาศัยของตนเอง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรค โดยห้ามออกจากที่พักเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ ซึ่ง บขส. ได้สนับสนุนรถบัสขนส่งผู้โดยสารไปยังพื้นที่ควบคุมโรคตามที่รัฐกำหนด

ปัจจุบัน ทสภ. ได้มีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันโดยเฉพาะการเพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออก (Exit Screening) จำนวน 3 จุด รวมของเดิม จำนวน 4 จุด รวมทั้งสิ้น 7 จุด ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก (Handheld Thermoscan) ที่บริเวณ
1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 จุด
2. จุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารหลัง Row B, C
3. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 2 จุด ได้แก่จุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสาร โซน2 และโซน 3
4. จุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารช่องทาง fast track จำนวน 2 จุด
5. บริเวณช่องทางเดินของบุคลากรทางการบิน

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*