เศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการจัดอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านบางกะอี่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3-2

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการจัดอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านบางกะอี่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อ การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านบางกะอี่เพื่อการท่่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมศึกษาดูงาน โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านบางกะอี่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 คน เข้าร่วม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ การพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ โรงแรมพิมพิมาน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และ ร่วมกิจกรรม อบรมหัวข้อการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนและแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจโฮมสเตย์ โดย นายชาติชาย เหลืองเจริญ วิทยากรจาก วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง พร้อมศึกษาดูงานโฮมสเตย์ ณ วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง จังหวัดระยอง

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*