สังคม

บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%94%e0%b8%b4-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88

บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า จัดโครงการสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชนภูมิภาค ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ) เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จัดโครงการสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชนภูมิภาค ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ) เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าโดยมี นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายมนูญ ศิริวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนักวิชาการอิสระด้านพลังงาน ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดจน ตัวแทนสื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562

สำหรับ การจัดโครงการ ในครั้งนี้ เป็นการสำรวจและค้นหาองค์กรสื่อและสื่อมวลชนที่ใส่ใจเรื่องพลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ สร้างการมีส่วนร่วม รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และขยะ เผยแพร่ความรู้นวัตกรรมกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก รวมถึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ โดยเล็งเห็นว่าบทบาทของสื่อมวลชนจะต้องมีบทบาทนำในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์และสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงานไฟฟ้าสู่สาธารณะ

โดย นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.2563 นี้ ทางโครงการจะดำเนินการจัดประชุมในลักษณะ Focus group อีกจำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม Focus Group ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 25 ราย ทั้งจากสื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ และครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 22 ราย

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*