เศรษฐกิจ

จ.สมุทรปราการ จัดหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a5

จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองสวน และใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการ การสาธิตของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การให้บริการด้านสุขภาพ การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรและประชาชนทั่วไปแบบครบวงจร เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การแก้ปัญหาการเกษตร ทั้งด้านพืช ดิน ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน ตรวจบัญชีสหกรณ์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นแก่ของเกษตรกร รวมทั้ง เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาผลผลิตของตนเอง และสร้างความมั่นคงในอาชีพ

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*