เศรษฐกิจ

วินจ.ย.ย.มีเฮ ธ.ก.ส.สมุทรปราการ ปล่อยกู้สินเชื่อ จ.ย.ย. สร้างรายได้ กู้ง่าย ผ่อนสบาย ไม่ใช้คนค้ำ

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88-%e0%b8%a2-%e0%b8%a2-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ae-%e0%b8%98-%e0%b8%81-%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2

ธ.ก.ส.สมุทรปราการ จัดโครงการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ สร้างรายได้ จะซื้อหรือซ่อม ธ.ก.ส. จัดให้ กู้ง่าย ผ่อนสบาย ไม่ต้องใช้คนค้ำ ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก ช่วยพี่น้องชาววินในยุคเศรษฐกิจรัดเข็มขัด

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมสร้างความเข้าใจกับสมาคมจักรยานยนต์รับจ้างสมุทรปราการ เรื่องสินเชื่อจักรยานยนต์สร้างรายได้ โดยมีนายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายปิยะ สุนทรา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และทีมวิทยากร นายคมสัน แสนโสดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยและแก้หนี้นอกระบบ มาให้ความรู้กับผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง สังกัดสมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีนายวันชาติ แก้วนุช เป็นนายกสมาคมฯ

สำหรับโครงการสินเชื่อ รถจักรยานยนต์ สร้างรายได้ เป็นโครงการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าไปซื้อหรือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สำหรับรับจ้าง เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรก รับสิทธิ์ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต คุ้มครองสินเชื่อและอุบัติเหตุ ราคาสุดพิเศษ ที่สำคัญ กู้ง่าย ผ่อนสบายและไม่ต้องใช้คนค้ำ โดยผู้ที่จะขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– เป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป
– ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ที่มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่
– มีสินทรัพย์ถาวรรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน) ตามเงื่อนไขของ บสย.

วงเงินสินเชื่อ
ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
– กรณีซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
– กรณีซื้อรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
จ่ายสินเชื่อไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563
หลักประกัน
ใช้ บสย.ค้ำประกัน 100%

อัตราดอกเบี้ย
แบบลดต้นลดดอก เริ่มต้นที่อัตรา MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) สูงสุดไม่เกินอัตรา MRR+3 ต่อปี
ค่าธรรมเนียม บสย.
วงเงินค้ำประกัน 10,000 ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 2.0 ต่อปี
มากกว่า 50,000 ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1.5 ต่อปี

การผ่อนชำระ
-ผ่อนชำระเป็นรายเดือน โดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก กำหนดระยะเวลาชำระหนี้คืนเสร็จ ไม่น้อยกว่า 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันกู้
เอกสารเบื้องต้นประกอบการขอสินเชื่อ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
2.สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนามรณะบัตร (ถ้ามี)
3.สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (ที่ยังไม่สิ้นอายุ)
4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
5.สำเนาเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ
6.แผนที่และรูปถ่ายที่ตั้งสถานที่ประกอบอาชีพ (วินที่สังกัด)
7.ใบเสนอราคารถจักรยานยนต์ที่ประสงค์จะซื้อ

ขอสินเชื่อวันนี้ ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก (ร้อยละ 2.0 ต่อปี สำหรับวงเงินค้ำประกัน 10,000-50,000 บาท หรือร้อยละ 1.5 ต่อปีสำหรับวงเงินค้ำประกันมากกว่า 50,000 บาท)

สิทธิพิเศษ ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตคุ้มครองสินเชื่อในอัตรา 365 บาท/ปี/การคุ้มครอง 100,000 บาท
ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตคุ้มครองอุบัติเหตุในอัตรา 150 บาท/ปี/การคุ้มครอง 100,000 บาท
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-555 0555 www.baac.or.th

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*