สังคม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ศพอ.พระประแดง) ทำบุญครบรอบ 51 ปี วันสถาปนาศูนย์ ฯ

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการพระประแดง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพ จัดพิธีทำบุญเนื่องใน วันสถาปนาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครบรอบ 51 ปี โดยมี นางสาวสุกัญญา ทองเกษ เลขานุการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ แขกผู้มีเกียรติ คนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพเข้าร่วมพิธี รวมจานวนทั้งสิ้น 150 คน ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2511 โดยใช้ชื่อ “ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง” สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย นับว่าเป็นศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการของราชการแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีหน้าที่ฝึกอาชีพให้ คนพิการเพื่อนำไปสู่การมีงานทำ. มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ให้ศูนย์ฟื้นฟู อาชีพคนพิการพระประแดง กรมประชาสงเคราะห์ มาอยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี พ.ศ.2559 เปลี่ยนมาเป็นสังกัดกองส่งเสริมสิทธิและ สวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปี พ.ศ. 2560 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง” เป็น “ศูนย์พัฒนา ศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” ถึงแม้ว่าศูนย์ฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงสังกัด เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานและได้ดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายคนพิการมามากกว่า 51 ปี ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการพระประแดง ก็ยังมุ่งมั่นพัฒนาคนพิการตามภารกิจของศูนย์ฯ ดังนี้ (1) ส่งเสริมศักยภาพ ด้านทักษะอาชีพและทักษะทางสังคมให้กับคนพิการ (2) พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคนพิการ (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์ฯ ให้บริการฝึกอาชีพแก่คนพิการ ชาย – หญิง อายุระหว่าง 15-40 ปี จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ ช่างเย็บหนัง อิเล็กทรอนิกส์ ตัดเย็บเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ และอาชีวบำบัด โดยให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเตรียม ความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำ. มุ่งเน้นให้คนพิการที่สำเร็จการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เปลี่ยนจาก“ภาระ” ให้เป็น“พลัง”ให้คนพิการมีงานทำมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*