การศึกษา-ศาสนา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สมทรง ชนะมา ผุ้รับใบอนุญาตโรงเรียนทรงวิทยา

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-17-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2562-%e0%b8%ad

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สมทรง ชนะมา ผุ้รับใบอนุญาตโรงเรียนทรงวิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ดับอนุบาล 1-3 และประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 และร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมและเต็มศักยภาพ สร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*