สังคม

สำนักงาน ธกส.สมุทรปราการ และอบต.บางโฉลง บูรณาการความร่วมมือ เสริมความรู้ทางการเงิน ลดการก่อหนี้นอกระบบ

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%98%e0%b8%81%e0%b8%aa-%e0%b9%83%e0%b8%ab

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง นายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางโฉลง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมเกี่ยวกับการออมและบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนางสุภิญญาภา อ้นอารี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.บางโฉลง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโครงการดังกล่าว และทีมวิทยากรจากธกส. ให้ความรู้นำโดยนายขวัญจิต โอฬารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมุทรปราการ และคณะ มีผู้เข้าอบรมเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลบางโฉลงและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน

ในการอบรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีครัวเรือน สามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับตนเองและครอบครัว มีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลการจัดทำบัญชีไปวางแผนการประกอบอาชีพ และจัดการด้านการเงินได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการบริหารจัดการด้านการเงินและการทำบัญชีครัวเรือนในแต่ละวัน จะทำให้เรารู้ว่าในแต่ละวันมีรายรับหรือรายจ่ายมากกว่ากัน รายจ่ายใดคือรายจ่ายจำเป็นหรือไม่จำเป็น สิ่งใดลดละเลิกได้ เมื่อเราวางแผนการเงินได้แล้วจะทำให้เป็นคนมีเหตุผล เกิดการออม ไม่ฟุ่มเฟือย ครอบครัวมีความสุข สังคมจึงมีความสุข

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*