การศึกษา-ศาสนา

ชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สืบสานประเพณีรับบัว “หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย”

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa

ชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สืบสานประเพณีรับบัว “หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย” ร่วมกันโยนดอกบัวลงในเรือองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายธวัชชัย นามสมุทร นายกอำเภอบางพลี นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวอำเภอบางพลี ร่วมกันสืบสานประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 ได้ร่วมกันโยนดอกบัวลงในเรือองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ ณ ศาลาริมน้ำ หน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2555 โดยกระทรวงวัฒนธรรม

ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลี และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำของชาวอำเภอบางพลี ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง และที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการะบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่าหากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวัง

สมัยก่อนหนุ่มสาวจะใช้การโยนดอกบัวเพื่อเสี่ยงทายเลือกคู่ครอง แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปจากอดีต ประกอบกับการคมนาคมทางบกที่สะดวกมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของชาวอำเภอบางพลีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อมิให้ประเพณีรับบัว มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอบางพลีถูกลืมเลือนไป อำเภอบางพลีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อนุรักษ์ประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทยไว้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา และคงอยู่เป็นมรดกตกทอดให้คนรุ่นหลังสืบไป

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*