สังคม

จ.สมุทรปราการ มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กพิการทุกประเภทที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99

จ.สมุทรปราการ มอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กพิการทุกประเภทที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย
นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงการจัดพิธีประทานทุนในครั้งนี้ว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงพระเมตตาประทานทุนการศึกษา สำหรับเด็ก
ออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในปี 2562 มูลนิธิคุณพุ่ม จัดสรรทุนการศึกษาให้เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

สำหรับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการทุกประเภทที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กพิการให้ดีขึ้น

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*