ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a-3

จังหวัดสมุทรปราการประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน “ทปษ”ภาคประชาชน”

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ทุกจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร มีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เรียกโดยย่อว่า “ทปษ.ภาคประชาชน” เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ และให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการตรวจราชการ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ทปษ.ภาคประชาชน มีประสิทธิภาพรวมทั้งพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสม

จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 4- 21 มิถุนายน 2562 เปิดรับสมัครเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30-12.00น. และเวลา 13.30-16.00น. ซึ่งผู้เข้ารับสมัครดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://www.samutprakan.go.th/ หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่” เรื่อง “ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน”

ทั้งที่ สำหรับการดำเนินการประกาศ การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนที่กำหนด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นดุลพินิจของจังหวัด หากเกิดกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับ การดำเนินการดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและให้ถือเป็นที่สุด ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ 0-2702-5021-4

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*