การเมือง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87

จัดอบรมกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบางเขตเลือกตั้ง เพื่อเป็นการชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบางเขตเลือกตั้ง เพื่อกำหนดแนวทางให้มีการสมานฉันท์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน และรับทราบระเบียบ กฎหมายที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยนายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ได้กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งชี้แจงโครงการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ
สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบางเขตเลือกตั้ง ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อย่างถูกต้อง ชัดเจนและเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้สมัครฯสามารถยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

อันจะเป็นการลดปัญหาการร้องเรียนในการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง รวมตลอดถึงลดปัญหาการร้องเรียน อันเกิดจากความเข้าใจผิดในข้อกฎหมาย และประการสำคัญเพื่อให้ผู้สมัคร ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งอย่างสุจริต และโปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศในการสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*