%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรโรงเรียนนายเรือสมุทรปราการ นายเดชา เดชนที นายกสมาคมตำรวจโรงงาน ได้เป็นประธานจัดการฝึกอบรมตำรวจโรงงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของตำรวจในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านการปราบปรามยาเสพติดที่แพร่ระบาดไปกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับให้เป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพเหล่าสมาชิกตำรวจโรงงานเพื่อให้เกิดทักษะในยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นในโรงงาน และมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศชาติ ที่ผ่านมาทางสมาคมตำรวจโรงงานได้จัดการฝึกอบรมตำรวจโรงงานมาแล้วจำนวน 23 รุ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และระยอง โดยสมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดเป็นบุคลากรระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือเจ้าของกิจการ ซึ่งในการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นตำรวจโรงงานรุ่นที่ 24 ซึ่งมีบริษัทและโรงงานส่งผู้เข้าอบรมจำนวน 28 บริษัท จำนวนทั้งสิ้น 110 คน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.พัลลภ แอร่มหล้า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติทั้งด้านวิชาการและภาคสนามจนครบหลักสูตร หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมให้โอวาท พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่เหล่าสมาชิกตำรวจโรงงานที่เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*