เศรษฐกิจ

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99

จัดงานมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ชื่องาน “ฤดูกาญจน์ ชวนเที่ยว” ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการจัดงานมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้ชื่องาน “ฤดูกาญจน์ ชวนเที่ยว” โดยมีว่าที่ พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน และผู้บริหารห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ให้การต้อนรับ

 

ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 32 หมู่บ้านใน 13 อำเภอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมทั้งด้านชุมชน ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ สถานที่ท่องเที่ยว อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักกับเส้นทางการท่องเที่ยวสายรองร่วมกัน ซึ่งจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดมหกรรมแสดงผลงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน “ฤดูกาญจน์ ชวนเที่ยว” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและเชิญชวนให้มาสัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม การแสดง อาหารพื้นถิ่น ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานภายใต้ชื่องาน “ฤดูกาญจน์ ชวนเที่ยว”
ด้านนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธี กล่าวว่า พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้เน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชน เน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ และมีเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเอง โดยการดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ลูกหลานในชุมชน ไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิม ที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าไปขายในตลาดต่างๆ มาเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยชุมชนอย่างแท้จริง

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*