ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนทวิภาคี ดีอย่างไร

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b5-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3

การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี คือ สถานประกอบและโรงเรียนร่วมมือกัน โดยสถานประกอบและโรงเรียนเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน และเป็นพนักงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ถือเป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด (Trainee) จะต้องเรียนวิชาสามัญ และวิชาชีพพื้นฐาน โดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษา
ในระบบทวิภาคีนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฝีมือ มีความรู้ ความสามารถและทันต่อเทคโนโลยี ผลิตบุคลากรออกไปได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการเตรียมบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมืออยู่เป็นจำนวนมาก
นักศึกษาที่อยู่ในระบบทวิภาคี จะได้รับประโยชน์เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน ได้โอกาสหรือได้รับสิทธิ์เข้าทำงานในสถานประกอบการที่ทำการฝึกอาชีพก่อนคนอื่น สถานประกอบการออกใบรับรองให้ รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตร ปวช.และปวส. เหมือนนักเรียนปกติ นอกจากนี้ยังมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ช่วงเวลาที่นักเรียนอยู่ในระบบนี้ จะนำความรู้ทางทฤษฎีในสถานศึกษาไปใช้ควบคู่กับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ โดยเรียนจบเหมือนเด็กภาคปกติ นี่คือข้อดี และยังมีทักษะความชำนาญมากกว่าเด็กปกติ เนื่องจากงานที่ฝึกทำนั้นอยู่ในสถานประกอบการ เป็นการฝึกกับของจริง โอกาสได้งานสูงกว่า เป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้เรียนและสถานประกอบการ
ดังนั้น การเรียนในระบบทวิภาคี จึงมีแต่ได้กับได้ ทั้งผู้เรียนและสถานประกอบการ

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*