สังคม

พลังงานสมุทรปราการ เปิดโครงการ “การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ

%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94

พลังงานสมุทรปราการ เปิดโครงการ “การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน EN-Camp ปีที่ 2”

นายวรพจน์ ทันดร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ “โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน EN-Camp ปีที่ 2” ณ โรงแรมเบย์ โฮเทล ศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
ตามที่่กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “EN – Camp” ปีที่ 2 โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โดยจะดำเนินโครงการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ 1) นครปฐม 2) ราชบุรี 3) ชัยนาท 4) นครสวรรค์ 5) ลำปาง 6) เชียงใหม่ 7) สมุทรปราการ 8) ชลบุรี 9) ระยอง 10) ตราด 11) ขอนแก่น 12) ยโสธร 13) อุบลราชธานี 14) ศรีสะเกษ 15) บุรีรัมย์ 16) ประจวบคีรีขันธ์ 17) ชุมพร 18) นครศรีธรรมราช 19) สุราษฎร์ธานี และ 20) สงขลา ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

1. ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ และกำหนดคุณสมบัติของทีมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 ทีม (ทีมละ 5 คน ประกอบด้วย เยาวชน จำนวน 4 คน และครู จำนวน 1 คน)
2. ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเยาวชนในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ 20 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN–Camp” โดยคัดเลือก จำนวน 500 ทีม
3. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก ให้แก่เยาวชน จำนวน 500 ทีม จำนวน 2 วัน 1 คืน
4. คัดเลือกบทความดีเด่น จาก 500 ทีม เหลือ 50 ทีม เพื่อร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN – Camp” จำนวน 3 วัน 2 คืน
5. คัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม จากการผ่านรอบแรก 50 ทีม รวม 30 คน ไปศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 วัน 3 คืน
6. จัดสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ www.encamp2019.com

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*