สังคม

รมว.ศธ. ประธานเปิดโครงการ ทำบันทึกข้อตกลง โรงเรียนร่วมพัฒนา

%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95-%e0%b8%a8%e0%b8%98-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2

รมว.ศธ. ประธานเปิดโครงการ ทำบันทึกข้อตกลง โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100% จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและบันทึกข้อตกลง (MOU) “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100 %” ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายชำนาญ. รามแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 หน่วยงานทางการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ จำนวน 5 องค์กร 656 องค์กร ประกอบด้วย องค์กรทางศาสนา จำนวน 65 รูป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 41 แห่ง ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ จำนวน 287 แห่ง บุคคลผู้ให้การสนับสนุน จำนวน 232 คน หน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 31 องค์กร โดยนายนณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง บริษัท อิมพีเรียล เรียลเอสเตท ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย บริษัท มิตรสิบลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ สมุทรปราการ และอีกหลายหน่วยงาน

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบัน ที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารกับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครู พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการบริหาร อันเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีความเติบโตด้านเศรษฐกิจ มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ทุกองค์กรในจังหวัดได้ให้ความสำคัญการศึกษามาโดยตลอด ทั้งองค์กรศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะทำให้เกิดความสำเร็จ สมความมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*