การเมือง
%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%88

สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใช้กลไกระดับพื้นที่จังหวัดเป็นฐานการปฏิรูปประเทศ

นางศรีประไพ กาญจนกันทร ประธานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศ” ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ จากทุกภาคส่วนมาร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน 4 กลุ่มย่อย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และจังหวัดสมุทรปราการ ใน 20 ปีข้างหน้า

โดยสมาชิกเครือข่ายฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่น่าสนใจต่อแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดยเฉพาะด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการจะประมวลข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เสนอสู่การพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเกิดการผลักดันและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกลไกการดำเนินงานระดับพื้นที่จังหวัดเป็นฐานหรือศูนย์กลางการปฏิรูประดับประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดทุกจังหวัด สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ

จากพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 27 กำหนดให้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ความต้องการ ความจำเป็นตามหลักธรรมมาภิบาล และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน แล้วเมื่อ ต้นปี 2561

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*