ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

“คเณศ”นั่งแท่นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวปากน้ำอีกสมัย

%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%93%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสพป.สป.1โดยมีที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสามัญ และ สมาชิกวิสามัญ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ประมาณ 100 คน

นายคเณศ (อ.เลิศ) กมลพันธ์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมแถลงผลงานของสมาคม พร้อมงบดุลรายจ่ายประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมตามระเบียบกฏหมายการจัดตั้งสมาคมฯอย่างถูกต้องโปร่งใส

จากนั้นได้มีการจัดเลือกตั้ง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการและคณะกรรมการชุดใหม่ ในสมัยที่ 6 ( พ.ศ.2562-2563) โดยมี นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสมาคม นายเดชา เดชนที และ นายสมชาย ศรีด้วง ที่ปรึกษาอาวุโส ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในที่ประชุมมีมติเลือกนายคเณศ กมลพันธ์ เป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ อีกสมัย โดยไม่มีผู้เข้าแข่งขันโดยไม่มีผู้เข้าแข่งขัน

นายคเณศ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจ เลือกเป็นนายกสมาคมฯ อีกสมัยอีกสมัย พร้อมกล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันด้านข่าวสาร เข้าสู่ยุคดิจิตอล ออนไลน์ ทำให้การรายงานข่าวสารที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้สื่อข่าวและสมาชิกแจ้งข่าวของสมาคม ฯ จะต้องมีความรู้ด้านการข่าวในยุค 4.0 ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย รู้วิธีการส่งข่าว ที่สำคัญคือต้องเรียนรู้ด้านกฎหมายการใช้สื่อดิจิตอลอย่างถูกต้องอีกด้วย ซึ่งจะได้มีการจัดอบรมและเชิญวิทยากร ชำนาญการ มาให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคม และจะรวมพลังเป็นจิตอาสารับใช้สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข อย่างยั่งยืนตลอดไป

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของสมาคม และสร้างความสามัคคีในมวลหมู่สมาชิกเพื่อรับใช้สังคมต่อไป
สำหรับคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ในสมัยที่ 6(พ.ศ.2562-2563) ประกอบด้วย

นายคเณศ กมลพันธ์ เป็นนายกสมาคมฯ นายวุฒณ์ จิตตะคาม เป็นเลขาธิการสมาคม ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ นางพรฤดี มารศรี นายนคเรศ การศักดิ์ นายวันชาติ แก้วนุช และ วัชรพล ปานหุย เป็นอุปนายกสมาคมฯ คณะ กรรมการประกอบด้วย นายธวัชชัย ภูนุช น.ส.พนิดา ท้วมพงษ์ น.ส.วารุณี พ่วงวิจิตร นายสุทธิพงษ์โสคำภา นายศิริสุข ปานนุ่น นายพงษ์ศักดิ์ สุกสิก และ นายพิทยา ผิวสุวรรณ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมของสมาคมฯ

ปัจจุบันที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ www.samakomnews @ hotmile.co.th.โทร.02 3826288

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*